Umowa

UMOWA
NA PROMOCYJNĄ SPRZEDAŻ STANOWISK DOSTĘPU DO INTERNETU
ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG UTRZYMANIOWYCH

zwana dalej „Umową”, zawarta w dniu [...] roku pomiędzy:

[...], z siedzibą przy ul. [...] w [...] wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem: [...], NIP [...], REGON [...], reprezentowanym przez [...] – zwanym dalej Sprzedawcą,

a

[...], z siedzibą przy ul. [...] w [...] wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem: [...], NIP [...], REGON [...], reprezentowanym przez [...] – zwanym dalej Klientem lub Abonentem.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Promocyjna sprzedaż Stanowisk Dostępu do Internetu wraz z Oprogramowaniem skierowana jest do Klientów, którzy zawrą z Sprzedawcą na piśmie umowę ("Umowa") o świadczenie Usług Utrzymaniowych wyżej wymienionych zestawów na okres minimum 24 miesięcy.

2. Promocja trwa od 01.08.2011 r. do odwołania.

§2 UPRAWNIENIA ABONENTA

1. Klient zawierający umowę w ramach Promocji („Abonent") kupuje Zestawy Dostępu do Internetu wraz z oprogramowaniem umożliwiającym użytkowanie zasobów Internetu oraz rozliczanie użytkowników i pobieranie opłat ("Zestaw") po promocyjnej cenie, według faktury stanowiącej załącznik nr 1 niniejszej umowy. Zestawy dostępu do Internetu nie są samodzielnie przedmiotem Promocji.

2. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Zestawów w przeciągu 10 dni od zapłaty faktury stanowiącej załącznik nr 1 niniejszej umowy.

3. Jeżeli oznaczono to na fakturze, stanowiącej załącznik nr 1 niniejszej umowy, Sprzedawca zobowiązuje się do instalacji Zestawów w lokalu Klienta.

4. Abonent wraz z wyborem Zestawów, w zależności od ich ilości oraz dostępności Internetu w danej lokalizacji wybiera pakiet Abonamentowy, płatny miesięcznie zgodnie z obliczeniami dostępnymi na stronie internetowej http://www.resellerinfo.eu/index.php?strona=kalkulator., co jest zapisane w załączniku nr 1 niniejszej umowy.

5. W ramach Usług Utrzymaniowych świadczone będą następujące czynności:

a) monitorowanie dostępności Zestawów (włączenie zestawów, dostęp do Internetu);

b) monitorowanie sprawności Zestawów;

c) zabezpieczenie oprogramowania i systemu operacyjnego przed jego celowym bądź niecelowym usunięciem lub dysfunkcją;

d) zabezpieczenie Zestawów przed zawirusowaniem;

e) System Sprzedawcy będzie informował za pomocą poczty elektronicznej niedostępność Zestawów trwającą dłużej niż 120 minut;

f) W przypadku wykrycia powyższej niedostępności Sprzedawca przystąpi do wykrycia i naprawienia przyczyn owej niedostępności, bądź jeżeli będzie to uzasadnione poinformuje podmioty zewnętrzne (np. dostawce Internetu) celem podjęcia środków do usunięcia awarii;

g) Na życzenie Klienta, Sprzedawca przedstawi raporty z systemu dot. Dostępności Zestawów;

h) Bieżące instalowanie nowych wersji oprogramowania dostępnych na Zestawach;

i) Świadczyć doradztwo w zakresie prowadzenia sprzedaży dostępu do Internetu, za pomocą Zestawów;

j) W przypadku wyczerpania się "Zdrapek" zawierających login i hasło do czasowego użytkowania Zestawu przez Użytkownika wygenerowanie, wydrukowanie nowych "Zdrapek" i przesłanie ich na koszt Sprzedawcy Klientowi;

k) Do 3 dnia każdego miesiąca generować wyciąg dotyczący sprzedaży czasu dostępu do Internetu za pomocą Zestawów i udostępniać go Klientowi;

l) Na podstawie powyższego wyciągu, tego samego dnia, generowana będzie faktura miesięczna składająca się z Abonamentu w wysokości ustalonym w załączniku 1 niniejszej umowy oraz opłat z osiąganych wpływów w wysokości określonej w §4.

§3 CZAS TRWANIA UMOWY

1. W przypadku zawarcia Umowy w ramach niniejszej promocji zgodnym zamiarem stron Umowy jest, aby świadczenie Usług Utrzymaniowych, na podstawie Umowy trwało co najmniej przez okres 24 pełne Cykle Rozliczeniowe, licząc od dnia sprzedaży. Po upływie tego okresu Umowę zawartą na czas oznaczony uważa się za przedłużoną na czas nieoznaczony, chyba, że Abonent na 30 dni przed upływem okresu, na który została zawarta Umowa, zawiadomi Sprzedawcę w formie pisemnej, że nie zamierza w dalszym ciągu korzystać z Usług Utrzymaniowych.

§4 OBOWIĄZKI ABONENTA

1. Abonament przyjmuje na siebie:

a) zobowiązanie niepieniężne do zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego Zestawów i ich zasilania z sieci elektrycznej;

b) zobowiązanie niepieniężne do zapewnienia dostępu klientom do Zestawów;

c) zobowiązanie niepieniężne do promowania i sprzedaży usług dostępu do Internetu realizowanych poprzez Zestawy;

d) zobowiązanie niepieniężne do cyklicznego wizualnego sprawdzenia czy Zestawy pozostają włączone, przez okres świadczenia usług w danym lokalu;

e) zobowiązanie niepieniężne do powiadomienia Sprzedawcy o wszelkich niesprawnościach odkrytych w Zestawach;

f) w zależności od wyboru pakietu Abonamentowego zobowiązanie niepieniężne do zapewnienia dostępności Internetu w lokalizacji;

g) zobowiązanie pieniężne do uiszczania opłaty Abonamentowej z tytułu Usług Utrzymaniowych;

h) zobowiązanie pieniężne uiszczenia opłat z osiągniętych wpływów za sprzedaż czasu dostępu do Internetu, w wysokości [...] przychodów pomniejszonych o opłatę Abonentową płatna w ciągu 10 dni od daty wystawienia;

2. W przypadku naruszenia przez Abonenta zobowiązania, o którym mowa w §3, Abonent będzie zobowiązany, do naprawienia szkody poprzez zapłatę kary umownej. Obowiązek naprawienia szkody wynika ze zgodnego zamiaru Stron, by świadczenie Usług Utrzymaniowych na podstawie Umowy odbywało się przez okres wskazany w §3 oraz celu Umowy, w ramach, której Sprzedawca przyznaje Abonentowi ulgę w cenie towarów. Kara umowna dochodzona przez Sprzedawcę nie może przekroczyć kwoty wszystkich Abonamentów należnym Sprzedawcy pomniejszonej o wartość Abonamentów już zapłaconych

3. Obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę powyższej kary umownej powstanie, jeśli do naruszenia przez Abonenta zobowiązania niepieniężnego wskazanego w §4 dojdzie w wyniku rozwiązania Umowy przez Abonenta przed upływem czasu oznaczonego, na który Umowa została zawarta lub rozwiązania Umowy przez Sprzedawcę z winy Abonenta przed upływem tego czasu w przypadkach wskazanych w §4 (m.in. w przypadku utracenia przez Abonenta Zestawu lub Zestawów oraz niewykonywania związanych z tym obowiązków określonych w §4.

§5 KLAUZULA POUFNOŚCI

1. Strony uzgadniają, że dla potrzeb niniejszej umowy przez „Informacje Poufne” rozumieć się będzie wszelkie informacje na temat drugiej Strony, a w szczególności:

a) wszystkie informacje stanowiące dane osobowe,

b) informacje dotyczące struktury organizacyjnej Stron, w szczególności informacje dotyczące schematów organizacyjnych, struktury stanowisk pracowników, opisu stanowisk pracy i wewnętrzne regulacje dotyczące określenia zakresu odpowiedzialności,

c) informacje o charakterze technicznym, technologicznym lub objęte tajemnicą handlową Stron, dotyczące w szczególności produktów, procedur i cen, działalności, sytuacji finansowej, rodzaju oferowanych produktów oraz sposobu wykonywania czynności produkcyjnych,

d) informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 2003 r., Dz. U. Nr 153, poz. 1503 ze zm.),

e) postanowienia niniejszej Umowy, informacje dotyczące przebiegu negocjacji niniejszej Umowy, postanowienia innych umów zawartych pomiędzy Stronami oraz inne informacje uzyskane w związku z realizacją Umowy.

2. Strony uznają, że wszelkie informacje i dokumenty przekazane drugiej Stronie w związku z Umową mają charakter poufny, chyba że są powszechnie znane lub Strona, której informacje dotyczą udzieliła pisemnej zgody na ich ujawnienie. W razie wątpliwości, czy określona informacja stanowi tajemnicę drugiej ze Stron, zainteresowany zobowiązany jest zwrócić się w formie pisemnej do drugiej Strony o wyjaśnienie takiej wątpliwości.

3. Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy sytuacji ujawniania informacji na podstawie nakazów wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub gdy ujawnienia informacji żąda uprawniony organ w zakresie wymaganym przepisami prawa lub prawomocnym orzeczeniem.

4. Strony zobowiązują się do wykorzystania informacji zgromadzonych w wyniku realizacji niniejszej Umowy tylko do swojego wewnętrznego użytku.

5. Za działania Strony uważać się będzie działania wszystkich osób lub podmiotów związanych z tą Stroną na podstawie umowy o pracę, powołania, umowy cywilnoprawnej lub na innej podstawie prawnej. Strony ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą i karną za działania lub zaniechania tych osób i podmiotów jak za swoje własne na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tejkt jednolity z 2003 r., Dz. U. Nr 153, , poz. 1503 ze zm. ) oraz art. 266 k.k.

6. Na Stronach ciąży obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia informacji i materiałów przekazanych przez drugą Stronę w celu wykonania Umowy.

7. Klauzula poufności wiąże Strony bezterminowo, także po rozwiązaniu Umowy.

8. Każda ze Stron ma prawo wezwać drugą Stronę do zaniechania działań narażających informacje o charakterze poufnym na ujawnienie.

9. Niezależnie od prawa Stron wskazanego w ust. 8 powyżej, w przypadku naruszenia poufności przez którąkolwiek ze Stron, będzie ona zobowiązana, na żądanie drugiej Strony, do zapłaty kary umownej w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

10. Zapłata kary umownej nastąpi na pierwsze żądanie Strony poszkodowanej w terminie 14 dni od otrzymania takiego żądania.

11. Informacja o podpisaniu umowy nie jest Informacją Poufną.

§ 6 ZAWIADOMIENIA

1. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia oraz inna korespondencja przewidziana w niniejszej Umowie będzie doręczana drugiej Stronie w formie pisemnej papierowej lub elektronicznej e-mailem, w języku polskim na poniżej podane adresy Stron:

dla Klienta:

Imię: [...]

Nazwisko: [...]

ul.: [...]

Kod pocztowy: [...]

Miasto: [...]

email: [...]

dla Sprzedawcy:

Imię: [...]

Nazwisko: [...]

ul.: [...]

Kod pocztowy: [...]

Miasto: [...]

email: [...]

2. Każda ze Stron zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia drugiej Strony na piśmie o każdej zmianie adresu, określonego w ust. 1, z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana ta nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu. W przypadku braku zawiadomienia, uznaje się, że korespondencja wysłana na ostatni znany Stronie adres została doręczona na właściwy adres w dacie próby doręczenia przesyłki.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z chwilą jej podpisania.

2. Wszelkie spory powstałe z oraz w związku ze stosunkiem prawnym wynikającym z niniejszej Umowy jak również wszelkie spory lub wątpliwości co do ważności lub interpretacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane polubownie przy poszanowaniu wzajemnych słusznych interesów obu Stron. Jeżeli Strony nie będą w stanie usunąć swych wątpliwości lub rozstrzygnąć zaistniałego sporu samodzielnie w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia sporu drugiej Stronie, sądem właściwym do usunięcia takich wątpliwości lub rozstrzygnięcia takiego sporu będzie sąd powszechny rzeczowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

3. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego lub inne przepisy prawa polskiego.

4. Wszelkie zmiany, uzupełniania lub rozwiązanie niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w języku polskim, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

W imieniu Sprzedawcy:                               W imieniu Klienta:

            ________________________                       ________________________

 

Przykładowa faktura do umowy